You are here

HQL 시스템

HangOn patentDesign Patent


제품명 수량(/box) B, mm c/c, mm 각도 No. of hanging points
HQL 700x50 DPDV 60 700 50 26
HQL 700x50 D90DV 45 700 50 90° 26
HQL 700x100 DPDV 60 700 100 12
HQL 700x100 D90DV 45 700 100 90° 12
HQL 800X33 D90DV 45 800 33 90° 46
HQL 800X50 DPDV 60 800 50 30
HQL 800X50 D90DV 45 800 50 90° 30
HQL 800X75 D90DV 45 800 75 90° 20
HQL 800X100 DPDV 60 800 100 14
HQL 800X100 D90DV 45 800 100 90° 14
HQL 1000X50 DPDV 60 1000 50 38
HQL 1000X50 D90DV 45 1000 50 90° 38
HQL 1000X100 DPDV 60 1000 100 18
HQL 1000X100 D90DV 45 1000 100 90° 18
제품명 수량(/box) B, mm c/c, mm 각도 No. of hanging points
HQL 700X50 D90TRV 45 700 50 90° 26
HQL 800X50 D90TRV 45 800 50 90° 30
제품명 수량(/box) B, mm c/c, mm 각도 Ø, mm No. of hanging points
HQL B800X50 DPDV 60 800 50 1,5 30
HQL B800X50 D90DV 45 800 50 90° 1,5 30
HQL B1000X50 DPDV 60 1000 50 1,5 38
HQL B1000X50 D90DV 45 1000 50 90° 1,5 38
  • 개별 후크 사용 때보다, 30배나 빠른 속도로 시간 절감
  • 도장 고리 자국 최소화
  • 다양한 후크 디자인 가능
제품명 수량(/box) 색상
HQL G6 500 Green

CONTACT US

CALL US FOR PERSONAL SERVICE. After 5 pm send us an email and we will call you up!

 

 

E-mail us ›